Bez Ekologické Stopy (BES)


Oblasti použití

Biocidní přípravek VertEsprit ANK je vhodný k použití všude tam, kde je nezbytná širokospektrální dezinfekční účinnost, v krátké době a bez ekologické stopy. Lze jej využít buď s použitím zařízení, které biocidní přípravek VertEsprit ANK produkuje na místě použití anebo je možné dohodnout dovávku přípravku v potřebném množství na místo*, podle toho, co je ekonomicky výhodnější, a to v následujících oblastech:

·         Zdravotnictví

·         Systémy úpravy vody, plavecké bazény

·         Potravinářská výroba

·         Zahradnictví, zemědělství

·         Živočišná výroba (chov prasat, drůbeže a skotu)

·         Veterinární oblast

Ve všech těchto výše uvedených odvětvích hospodářské činnosti má náš výrobek vysoký biocidní účinek, během krátké expoziční doby. Má vynikající baktericidní, fungicidní, sporocidní i virocidní účinnost ve srovnání s ostatními biocidními přípravky a podporuje proces snižování využívání chlóru v našem životě.


·         Dezinfekční roztoky jsou netoxické, nesenzibilizující a nedráždivé.
·         Jsou plně biologicky odbouratelné a nejsou ekologicky nebezpečné.
·         Při odběrech nad 1000 litrů lze poskytovat ze základní ceny slevu.


Tento koncentrát lze ředit v různých poměrech, dle prostředí využití, při zachování veškerých jeho výborných vlastností. Koncentrát je možné dodávat v obalech o objemu 5, 30 a 1000 litrů, nebo podle potřeb zákazníka.


-------------------------------------------------------------------------------
* Naše cena za přípravek VertEsprit ANK k dodání na místo se pohybuje:  od 5,- Kč za 1 litr bez DPH !!!
Cena našeho zařízení, které produkuje biociní přípravek VertEsprit ANK přímo na místě, se pohybuje od 180.000,- Kč bez DPH v závislosti na požadovaném objemu produkce a na stupni automatizace zařízení.
Neváhejte nás kontaktovat, poradíme, která varianta je pro Vás výhodnější !
--------------------------------------------------------------------------------


VertEsprit je znám a zaváděn pro své výborné vlastnosti už v celé západní Evropě, USA a je hojně využíván (např. pivovar Heineken, úpravny pitných vod, nemocnice, obchodní centra, haly, interiéry, klimatizace, velkochovy hospodářských zvířat, potravinářských výrob aj.).
Jeho používání ušetří značné finanční prostředky, a v konečné fázi i chrání naše životní prostředí. K jeho likvidaci není zapotřebí již žádných technologií a jeho použitím nevznikají nebezpečné odpady.
O výrobku VertEsprit je možné poskytnout další informace, doporučení a výsledky ze zkoušek, kterými náš výrobek musel projít, než byl zařazen do všech 5 kategorií biocidní účinnosti** a byla prokázaná jeho hospodárnost a šetrnost k životnímu prostředí.
Vyzkoušejte si jej - samozřejmě zdarma!

--------------------------------------------------------------------------

**  VertEsprit ANK 

-  je podle zákona č.120/2002 Sb. v České republice registrován pod číslem REG-3371-17.03.05/9442 a 3371-16.5.06/22302 a specifikován jako typ přípravku v kategoriích 1-5 vč. dezinfekce pitné vody 

-  je povolen rozhodnutím hl. hygienika MZ ČR č.j. OVZ-32.4-16.3.07/13047 podle § 13 vyhl. č. 409/2005 Sb.

-  je účinný při dezinfekci pitné vody (Protokol o zkoušce č. 618/2006 ZÚ Pardubice, č. 2549/2005 Chemila Hodonín) podle Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody,

-  je účinný v širokém biocidním spektru a má prokazatelně také virucidní účinnost (protokol SZÚ o výsledku laboratorních zkoušek č. 241/2006 a č. 244/2006 je k dispozici). Tím vyhovuje stěžejnímu prováděcímu právnímu předpisu zák. č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví vyhl. č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. 

---------------------------------------------------------------------------

Jestliže se rozhodnete vyzkoušet náš výrobek, naši pracovníci Vás navštíví a zcela zdarma dodají náš výrobek na vyzkoušenou, vysvětlí jak s ním zacházet a poradí při jeho aplikaci. Současně Vám můžeme poskytnout dokumenty, které povolují jeho používání na území České republiky, stejně jako dokladují jeho praktickou účinnost a užitečnost v jednotlivých aplikacích (viz např. jak je uvedeno níže - chov brojlerů***). Při testování našeho výrobku, Vám doporučujeme přizvat hygienického technika, aby provedl svá měření, a potvrdil Vám, že účinnost našeho výrobku VertEsprit, je skutečně taková, jak Vám deklarujeme.


---------------------------------------------------------------------------
*** Výsledky výzkumného úkolu NAZV MZE QH92195 :
Údaje blíže specifikující výsledek
Popis v původním jazyce
Ověřená technologie pro napájení kuřat chovaných na maso s využitím produktu technologie elektrochemické aktivace vody (ANK), registrovaného v ČR jako VertEsprit ANK představuje ve srovnání s dalšími dosud používanými technologiemi dosažení lepších zootechnických výsledků. Nová technologie přípravy napájecí vody elektrochemicky aktivovaným roztokem produkovaným systémem Envirolyte současně přináší zlepšení vztahu k životnímu prostředí a zefektivnění výkrmu kuřat chovaných na maso. Z ekonomického hlediska představuje finanční úspory na straně zemědělského subjektu.
Interní identifikační kód produktu přidělený tvůrcem
Ověřená technologie QH92195/1
Lokalizace
Výkrm Tagrea s.r.o. Čekanice 207 390 02 Tábor IČ 261 02 463
Technické parametry
Výkrm Tagrea s.r.o. Čekanice 207 390 02 Tábor IČ 261 02 463 Datum uzavření smlouvy: 19.12.2011
Ekonomické parametry
Využití produktu technologie ECA, registrovaného v ČR jako VertEsprit ANK představuje finanční úsporu při výkrmu kuřat chovaných na maso ve srovnání s technologií napájení nedezinfikovanou napájecí vodou. Konverze krmiva při dezinfekci napájecí vody produktem VertEsprit ANK je o 20 g nižší než při napájení nedezinfikovanou napájecí vodou, a to při dosažené shodné porážkové hmotnosti 1,93 kg. Úhyn kuřat během výkrmu je při napájení dezinfikovanou napájecí vodou o 0,3% ve srovnání s úhynem při napájení nedezinfikovanou napájecí vodou. To představuje úsporu 0,30 Kč na jeden kus kuřete za dobu výkrmu.
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
Projekt
QH92195 - Využití vybraných nanotechnologií pro návrhy a ověření nejlepších dostupných technik (BAT) v zemědělské činnosti (2009-2011, MZE/QH)
_______________________________________________________________________


Těšíme se na vzájemnou spolupráci v jednotlivých aplikačních oblastech:


Zdravotnictví
·         odstranění a prevence legionelly
·         výroba sterilní vody
·         dezinfekce tkanin aplikovaná ve formě aditiva do praček
·         dezinfekce vzduchu a čištění prostor, čištění povrchů
·         osvědčená biocidní účinnost (zabíjí všechny bakterie)
·         studená sterilizace lékařských nástrojů
Systémy úpravy vody, plavecké bazény
·         odstraňuje biofilm na vodních zařízeních
·         nedráždí oči ani kůži
·         bez zápachu po chloru
·         snižuje nároky na údržbu
·         snižuje používání chemikálií v obdobných procesech
·         nevytváří toxické odpady
·         zvyšuje bezpečnost pracovníků
·         pH - neutrální a nekorozívní - nezpůsobuje korozi
·         odpovídá normám Světové zdravotnické organizace (WHO) a německým normám pro pitnou vodu (TVO)
·         zabíjí všechny mikroorganismy (bakterie, plísně, spory, viry, ...)
Potravinářská výroba
·         plošná, přístrojová dezinfekce potravinářských provozů
·         sterilizace obalů pro potravinářské výrobky
·         v aplikačních koncentracích bez zápachu
·         omytím v roztoku se zvýšení odolností proti plísním, hnilobě, bakteriální nákaze čerstvých produktů
Zahradnictví, zemědělství
·         omytím v roztoku se prodlužuje životnost ovoce, zeleniny a květin při skladování
·         dezinfikuje setbu, stimuluje zrychlený růst rostlin a zvyšuje množství květů a plodů
·         dezinfikuje obilí
Živočišná výroba (chov prasat, drůbeže a skotu)
·         zvyšuje vitalitu, odolnost a zlepšuje plodnost
·         upravuje odstranění následků zánětu prsní žlázy, průjmu a infekce
·         zlepšuje utilizaci krmiva
·         zvyšuje růst a zlepšuje přírůstky
·         pro sprejování peří a hubení mikroorganismů
·         konzervuje siláž a snižuje škodlivé stoky do vodního systému
·         neutralizuje pachové látky
·         dezinfekce chovných objektů
·         údržba mléčných technologií
Konkrétní pozitivní účinky v procesu produkce masa
·         snížení úmrtnosti v celé šíři produkčního cyklu, zejména u selat a kuřat
·         snížení nákladů na užívání represivních i preventivních léčiv, především antibiotik
·         vyšší produktivita výkrmu – vyšší zhodnocení krmných dávek
·         v případě aerosolové aplikace významné snížení respiračních onemocnění
Veterinární oblast
·         všeobecná dezinfekce
·         povrchové čištění a mlžení proti bakteriím ve vzduchu
·         asimilace krmiva
·         všeobecný podporovatel dobrého zdravotního stavu a ochránce zdraví při přidávání do pití (snižuje úmrtnost)
·         hubení mikroorganismů v peří
·         hubení aerobních a neaerobních bakterií prostřednictvím mlžení
·         čištění zařízení bez dalších přídavků

 

EKOLOGICKÝ DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVEK
VERTESPRIT ANK


Ekologický, vysoce účinný a hospodárný, elektrochemicky aktivní roztok pro kompletní dezinfekci všech ploch a materiálů včetně pitné vody.
Dezinfekční přípravek VertEsprit ANK spolehlivě likviduje všechny mikroorganismy během krátkého kontaktu a používá se k dezinfekci různých povrchů a materiálů, omyvatelných ploch, zařízení a předmětů, které přicházejí do styku s potravinami nebo nápoji včetně dezinfekce pitné vody. Je vhodný pro použití v obydlích, v rekreačních, sportovních a léčebných objektech, ve zdravotnictví, v bazénech, městských službách, průmyslu, zemědělství a v potravinářské výrobě.
VÝHODY
Dezinfekční roztoky jsou netoxické, nesenzibilizující a nedráždivé.
Jsou plně biologicky odbouratelné a nejsou ekologicky nebezpečné.
Bezoplachový.
Pro vysoký účinek při nízké koncentraci účinné látky a ohleduplné působení na životní prostředí je nejpřijatelnější variantou proti dnes stále široce používaným nebezpečným chemikáliím.
Přípravek je pouze nepatrně cítit po chloru, pH roztoku je 6,5 – 8,5.
NÁVOD K POUŽITÍ
Dezinfekce se provádí mokrým čištěním nebo pomocí rozprašovače (prostory, výrobní zařízení, povrchy), ponořením (různé předměty, hygienické náčiní, hračky) a dávkováním do vody. Účinnost proti mikroorganizmům je po 5 – 15 minutách v závislosti na poměru ředění.
DÁVKOVÁNÍ
Silně znečištěné předměty a plochy se nejprve mechanicky očistí, umyjí a poté se dezinfikují.
Pro jednorázové nanesení naředěného dezinfekčního přípravku na povrchy (podlahy, stěny, výrobní zařízení apod.) je spotřeba 200 ml na 1 m2 povrchu, v případě opakované dezinfekce, která se provádí po 15ti minutách, je spotřeba 300 – 400 ml na 1 m2 povrchu. Zvlhčení povrchů by mělo být stejnoměrné. Při použití rozprašovače spotřebujte pro jednorázové použití minimálně 100 ml naředěného přípravku na 1 m2 plochy. Stejným způsobem je možné ošetřit zařízení, povrchy a potrubí související s výrobou, přepravou, skladováním nebo spotřebou potravin, krmiv nebo nápojů (včetně pitné vody pro lidi a zvířata). Dále dezinfikovat prostory, ve kterých se zdržují lidé, chovají nebo přepravují zvířata.
Ředění: doporučené ředění přípravku VertEsprit ANK s pitnou vodou je maximálně 1:100.
Pro dezinfekci pitné vody (pro lidi a zvířata) a bazénových vod nařeďte přípravek v dávce 4 litry na 1.000 litrů pitné vody pro první dezinfekci, při dalších úkonech v dávce 1 litr na 1.000 litrů.
Doporučujeme naředit takové množství roztoku, které spotřebujete do 30ti minut od naředění.
PRVNÍ POMOC
Při zasažení očí je okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Přípravek skladujte na suchém a chladném místě v originálních baleních, která jsou dobře uzavřena. Chraňte před teplem a slunečním zářením.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Záruční doba 9 měsíců. Balení: 5, 10, 30 a 1.000 litrů.